KONTAKT

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grażyny 13/15 lok. 102

02-548 Warszawa

tel. (22) 845 13 38

e-mail: biuro@mahspolem.com.pl

NIP: 526-15-13-362

KRS: 00000 27953

Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grażyny 13/15 lok. 102 02-548 Warszawa („Administrator”).

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@mahspolem.com.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (w nawiasach podano podstawę prawną przetwarzania danych wraz z odpowiednim przepisem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […] (dalej: RODO):

a) złożenia propozycji współpracy w zakresie świadczeń reklamowych podmiotowi, który Pan/Pani reprezentuje bądź w którym jest Pan/Pani zatrudniony/a, a także realizacji umowy, o ile zostanie zawarta (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z realizacją umowy, a także podmiotom świadczącym Administratorowi usługi administracyjne (np. kadrowe, księgowe, podatkowe), w zakresie koniecznym dla prawidłowej obsługi realizacji umowy.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy oraz przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wnoszenie sprzeciwu pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres biuro@mahspolem.com.pl